مکان: قيامدشت – خاورشهر
کارفرما: معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 15
تاریخ: بهار 1389 تا زمستان 1389
ساختمان‌های اسكان كارگری نواحی 7 و 8 دو سازه، دارای اسكلت فلزی ترکیبی و سقف كامپوزيت می‌‌‌‌باشد. اين سازه‌‌‌‌ها در دو جهت دارای سيستم باربری جانبی مهار بندی بوده و فاصله ستون‌‌‌‌های آن بين 2 تا 5 متر می‌باشد. دراين پروژه علاوه بر پروفيل‌های استاندارد موجود از تير ورق نيز استفاده شده است كه ساخت آن ملاحظات ويژه‌‌‌‌ای را می‌طلبید. با توجه به نمای مطلوب معماری سقف پشت بام از هر طرف 1 متر طره شده است.
تهيه‌ی مصالح و اجرای ساختمان‌های مذكور به همراه محوطه سازی اطراف اين ساختمان‌ها شامل جدول گذاری و اجرای آسفالت محوطه به عهده‌ی اين شرکت بوده است.

قسمتهای مختلف مراحل اجرایی