مکان: مراوه تپه
کارفرما: شرکت مخابرات استان گلستان
تاریخ: 1388 تا 1390
شرکت مخابرات استان گلستان جهت استقرار سیستم‌های مخابراتی مورد نیاز خود در شهرستان مرزی مراوه تپه اقدام به احداث ساختمان فنی مخابراتی نموده است. ساختمان مذکور در 2 طبقه در نظر گرفته شده. اسکلت سازه از نوع قاب خمشی بتن مسلح بوده که با توجه به مشخصات تجهیزات مخابراتی، سیستم باربر ثقلی نیز دال بتنی با آرماتور گذاری ویژه جهت تحمل بارهای زنده می‌‌‌‌باشد.
فواصل ستون‌ها 4 تا 5 متر بوده و ارتفاع طبقات از 4 تا 6 متر تغییر می‌کند. با عنایت به ارتفاع غیر معمول طبقات و بار زنده بسیار زیاد این تجهیزات (1000 کیلوگرم بر متر مربع) طراحی مجددی جهت بهینه‌سازی و کنترل وضعیت سازه موجود انجام گرفته و نتایج به کارفرما منعکس گردید. در زیر نمایی از مراحل اجرایی این ساختمان به نمایش
در آمده است.