مکان: تبریز

کارفرما: شرکت قطار شهری تبریز                                                                

تاریخ: بهار 1384 تا زمستان 1385

سالن بازدید مورد نظر یکی از ساختمان‌­های پایانه اصلی قطار شهری تبریز می­‌باشد که در آن بازدیدهای روزانه از وضعیت ناوگان مورد استفاده انجام می‌­گردد. مجموعه چاله­‌های سرویس جهت بازرسی­‌های مورد نظر تعبیه گردیده­‌اند. دو نوع متفاوت از چاله­‌ها مورد نیاز هستند که در یک نوع از آن­ها سازه‌ه­ای میانی از نوع اسکلت فلزی جهت مشاهده قسمت­‌های فوقانی واگن­‌ها قرار دارد. سازه اسکلت فلزی از سیستم قاب خمشی در هر دو جهت و اتصالات کارگاهی از نوع پیچ در نظر گرفته شده است. عکس‌های زیر مراحل ساخت و تکمیل سازه­‌های مورد بحث را نشان می­‌دهد.